ĐẠO TỪ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2554 – CANH DẦN – 2010 của Hòa Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

11/06/201012:00 SA(Xem: 29252)
ĐẠO TỪ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2554 – CANH DẦN – 2010 của Hòa Thượng Thích Tâm Châu Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

 Mùa Phật đản, năm thứ 2634, Phật Lịch 2554, đã trở về với những người con Phật trên thế giới. Đức Phật Thích Ca M
âu Ni – bậc Thầy chỉ đường cho chúng ta, Ngài từ cung trời Đâu Suất giáng trần, thị hiện nơi Hoàng cung vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma-Da. Qua những năm thơ ấu, trưởng thành, Ngài hiểu rõ đời, quyết chí xuất gia, tầm đạo và chứng đạo, thành bậc Vô thượng giác. Suốt 45 năm độ đời, Ngài an nhiên thị-tịch vào năm Ngài 80 tuổi.
 
 Nhìn đời, Ngài thấy thế gian này bất an, không hòa bình, tùy chuyển theo tám pháp : “Lợi dưỡng và không lợi dưỡng, danh vọng và không danh vọng, chỉ trích và tán thán, an lạc và đau khổ”. Ngài dạy : “ Này các Tỳ khưu, với người phàm phu không nghe pháp, người ấy khởi lên lợi dưỡng, khởi lên không lợi dưỡng, khởi lên danh vọng, khởi lên không danh vọng, khởi lên chỉ-trích, khởi lên tán thán, khởi lên an lạc, khởi lên đau khổ. Tám pháp ấy, xâm nhập và an trụ trong tâm người ấy. Người ấy thuận ứng, nghịch ứng đầy đủ với tám pháp ấy, nên người ấy không thoát khỏi khổ. Nhưng, người ấy không suy nghĩ : “Tất cả các pháp ấy đều là vô thường, khổ, biến hoại.”
 
 Ngài dạy tiếp : “Này các Tỳ khưu, các vị Thánh đệ tử có nghe pháp, suy nghĩ rằng : “Tám pháp ấy là vô thường, đau khổ, bị biến hoại. Chúng không xâm nhập và không an trụ trong tâm các vị ấy. Các vị ấy quyết dứt hẳn thuận ứng, nghịch ứng về chúng, nên giải thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Vị ấy giải thoát đau khổ”.
 
 Thế giới ngày nay không có hòa bình, an lạc, nguyên nhân đích thực, do tâm con người bị tùy chuyển theo tám pháp ấy. Nay mùa Phật đản, là người con Phật, chúng ta hãy thực hành lời Phật dạy, không bị tùy chuyển bởi sự vật, đem tâm an bình cho thế giới an bình.
 
 Nhất tâm cầu nguyện Phật pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, chân linh các vị đã mất trong mọi trường hợp được siêu sinh nơi An Lạc và tất cả mọi người được mọi sự cát tường như ý.

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ QUANG PHẬT


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn