PHƯƠNG DANH CHƯ TỔ

14/10/201312:00 SA(Xem: 20343)
PHƯƠNG DANH CHƯ TỔ


a_di_da_phat-content


ĐẠI LỄ HIỆP KỴ

TRUY NIỆM CHƯ TỔ

 

NHẤT TÂM TRUY NIỆM :

 

  Nam mô Tây-thiên, Đông-độ tam thập tam Tổ, Nguyên-Thủy, Đại-Thừa, ngũ gia tông-phái liệt vị Tổ-Sư.

 Nam mô Việt-Nam Phật-Giáo, khởi thủy Tăng-đoàn :


 Khương-Tăng-Hội, Tỳ-Ni-Đa-Lưu-Chi, Vô-Ngôn-Thông, Thảo-Đường, Lâm-Tế, Tào-Động, Trúc-Lâm Yên-Tử, Vĩnh-Nghiêm, Liên-Phái, Quảng-Bá, Phượng-Ban, Đồng-Đắc, Cổ-Loan, Bích-Động, Nguyên-Thiều, Liễu-Quán, chư gia pháp-phái liệt vị Tổ-Sư.


 Nhất tâm truy niệm, cận đại chư tôn Thiền-đức Tăng, Ni :


Vĩnh-Nghiêm Tổ-Sư, Thiền-gia Pháp-chủ, 

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Hanh,

Hòa-Thượng Thích-Mật-Khế,

Hòa-Thượng Thích-Giác-Tiên,

Hòa-Thượng Thích-Bích-Liên,

Hòa-Thượng Thích-Trừng-Thanh,

Hòa-Thượng Thích-Trung-Thứ,

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Nghĩa,

Hòa-Thượng Thích-Phước-Huệ, Hòa-Thượng Thích-Khánh-Hòa,

Hòa-Thượng Thích-Huệ-Quang,

Hòa-Thượng Thích-Mật-Ứng,

Hòa-Thượng Thích-Doãn-Hài, Hòa-Thượng Thích-Khánh-Anh,

Hòa-Thượng Hoàng-Kim,

Hòa-Thượng Phúc-Chỉnh,

Hòa-Thượng Tam-Dương,

Hòa-Thượng Đỗ-Tự,

Hòa-Thượng Thích-Tuệ-Tạng, Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức,

 Hòa-Thượng Thích-Thanh-Tích,

 Hòa-Thượng Thích-Tịnh-Khiết,

 Hòa-Thượng Tây-Thiên,

 Hòa-Thượng Từ-Hiếu,

 Hòa-Thượng Thích-Giác-Nhiên,

 Hòa-Thượng Thích-Thanh-Thiệu,

 Hòa-Thượng Thích-Tố-Liên,

 Hòa-Thượng Thích-Trí-Hải,

 Trưởng-Lão Thích-Bạch-Thánh,

 Trưởng-Lão Thích-Bổn-Đạo,

 Trưởng-Lão Thích-Ưu-Đàm,

 Hòa-Thượng Thích-Thanh-Kính,

 Hòa-Thượng Thích-Mật-Thể,

 Hòa-Thượng Thích-Tuệ-Chiếu,

 Hòa-Thượng Thích-Giải-Ngạn,

 Hòa-Thượng Thích-Giác-Dẫn,

 Hòa-Thượng Thích-Mật-Nguyện,

 Hòa-Thượng Thích-Tâm-Giác,

 Hòa-Thượng Thích-Thanh-Thạnh,

Hòa-Thượng Thích-Đức-Tuệ,

Hòa-Thượng Kỳ-Quang,

Hòa-Thượng Tối-Thắng,

Hòa-Thượng Lâm-Em,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hoa,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Hòa,

Hòa-Thượng Thích-Tuệ-Hải,

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Thái,

Hòa-Thượng Kim-Sang,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Minh,

Hòa-Thượng Thích-Hành-Trụ,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Tường, Hòa-Thượng Thích-Tâm-Nguyện,

Hòa-Thượng Thích-Viên-Tu,

Hòa-Thượng Thích-Vĩnh-Tường,

Hòa-Thượng Thích-Quang-Phổ,

Hòa-Thượng Ngộ-Chân-Tử,

Hòa-Thượng Thích-Đôn-Hậu,

Hòa-Thượng Thích-Hộ-Tông,

Hòa-Thượng Thích-Bửu-Chơn,

Hòa-Thượng Thích-Giới-Nghiêm,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Luật,

Hòa-Thượng Thích-Trí-Thủ,

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Trí,

Hòa-Thượng Thích-Đức-Tâm,

Hòa-Thượng Thích-Huệ-Hưng,

Hòa-Thượng Thích-Mật-Hiển,

Hòa-Thượng Thích-Chân-Thường,

Hòa-Thượng Thích-Độ-Lượng,

Hòa Thượng Thích-Bình-Minh, Hòa-Thượng Thích-Bửu-Huệ,

Hòa-Thượng Thích-Thiền-Tâm,

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Long,

Hòa-Thượng Thích-Trừng-San,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Thanh,

Hòa-Thượng Thích-Pháp-Lan,

Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thiệp,

Hòa-Thượng Thích-Quảng-Thạc,

Hòa-Thượng Thích-Pháp-Tri,

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Kiểm,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Siêu(viên-tịch : 3.10.2001, 81 tuổi),

Hòa-Thượng Thích-Trí-Dũng,

Hòa-Thượng Thích-Đức-Nhuận,

Hòa-Thượng Kim-Cương-Tử, Hòa-Thượng Thích-Trí-Nghiêm,

Hòa-Thượng Thích-Đức-Niệm, Hòa-Thượng Thích Trung-Quán,

Hòa-Thượng Thích-Thiện-Trì,

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thành, Hòa-Thượng Thích-Huyền-Vi,

Hòa-ThượngThích-Thanh-Roãn,

Hòa-Thượng Thích-Đổng-Minh,

Hòa-Thượng Thích-Quang-Thể, Hòa-Thượng Thích-Mãn-Giác, Hòa-Thượng Thích-Đổng-Chơn,

Hòa-Thượng Thích-Quảng-Long,

Hòa-Thượng Thích-Huyền-Quang,

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Tịch,

Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thông,

Hòa-Thượng Thích-Giác-Hải,

Hòa-Thượng Thích-Quảng-Liên,

Hòa-Thượng Thích-Nhật-Liên,

Hòa-Thượng Thích-Trí-Hiền,

Hòa-Thượng Thích-Quang-Khải,

Hòa-Thượng Thích-Thuyền-Ấn,

Hòa-Thượng Thích-Trí-Chơn,

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Đạm,

Hòa-Thượng Thích-Trí-Năng,

Hòa-Thượng Thích-Minh-Châu,

Hòa-Thượng Thích-Hộ-Giác,

Hòa-Thượng Thích-Hạnh-Đạo,

 

Hòa-Thượng Thích-Thanh-Bích (23.3.2013, 101 tuổi),

Hòa-Thượng Thích-Từ-Nhơn (25.4.2013, 88 tuổi),

 Hòa-Thượng Thích-Từ-Hiệp (chùa Long-Bửu, quận Tư, Saigon, vt. 18.5.2013, 94 tuổi),

 Hòa-Thượng Thích-Thanh-Khánh (chùa Hòe-Nhai, Hànội, vt. 22.6.2013, 93 tuổi),

Hòa-Thượng Thích-Phổ-Chiếu (chùa Đại-Hạnh, quận 3, Saigon, viên-tịch ngày 02.8.2013, thọ 76 tuổi),

Hòa-Thượng Thích-Minh-Tâm (Viện-chủ chùa Khánh-Anh, Pháp, viên-tịch ngày 08.8.2013, thọ 75 tuổi),

 

Nhất tâm truy niệm chư Thượng-Tọa, Đại-Đức :

 

Thích-Thanh-Đốc,

Thích-Nhật-Quang,

Thích-Giác-Chính,

Thích-Phúc-Thành,

Thích-Hải-Ấn,

Thích-Thanh-Bối,

Thích-Thanh-Chư,

Thích-Thanh-Thuyên,

Thích-Minh-Khuê,

Thích-Minh-Nhật,

Thích-Giác-Chân,

Thích-Chân-Bảo,

Thích-Chân-Tịnh,

 Thích-Chân-Hỷ,

Thích-Minh-Thành,

Thích-Minh-Phát,

Thích-An-Thiên,

Thích-Chân-Tâm,

Thích-Chân-Độ,

Thích-Chân-Thuần.

 

 

Nhất tâm truy niệm chư Thánh tử-đạo :

 

Thích-Nguyên-Hương,

Thích-Thanh-Tuệ,

Thích-Nữ Diệu-Quang,

Thích-Tiêu-Diêu,

Thích-Quảng-Hương,

 Thích-Thiện-Mỹ.

 

 

Chư Phật-tử tử đạo :

 

Nguyễn-Thị Ngọc-Lan,

Huyền-Tôn-Nữ Tuyết-Hoa,

Dương-Văn-Đạt,

 Đặng-Văn-Công,

Nguyễn-Thị-Phúc,

Lê-Thị Kim-Anh,

Trần-Thị Phước-Trí,

Nguyễn-Thị-Yến,

Quách-Thị-Trang,

Nguyễn-Thìn,

Nhất-Chi-Mai,

 Nguyễn-Gia-Bình,

 Hồ-Tuấn-Anh.

 

 Nhất tâm truy niệm chư vị Ni-chúng :

 

Sư bà Thích-Nữ Đàm-Hướng,

Sư bà Thích-Nữ Thiên-Diệu,

 Ni-sư Thích-Nữ Tắc-Duyên,

 Ni-sư Thích-Nữ Chân-Niệm,

 Ni-sư Thích-Nữ Thanh-Yên,

Ni-sư Thích-Nữ Huệ-Điền,

Ni-TrưởngThích-NữNhư-Thanh,

Sư bà Thích-Nữ Đàm-Lựu,

Sư Bà Thích-nữ Như-Hoa,

Sư bà Thích-nữ Tịnh-Bích,

 

 

Sư bà Hải-Triều-Âm (chùa Dược-Sư, Phú-An, Phú-Hội, Đức-Trọng, Lâm-Đồng, viên-tịch ngày 31.7.2013, thọ 94 tuổi),

 

Ni-sư Thích-Nữ Giác-Hoa,

Sư bà Thích-Nữ Diệu-Liên,

Ni-sư Thích-Nữ Chân-Định,

Ni-sư Thích-nữ Chân-Ý,

Ni-sư Thích-nữ Trí-Hải,

Ni-sư Thích-Nữ Diệu-Pháp,

Ni-sư Thích-Nữ Tịnh-Thủy,

Ni-sư Thích-Nữ Chân-Thiện,

Sư Cô Thích-nữ Chân-Ngọc,

 Sư Cô Thích-nữ Chân-Nghiêm, pháp-hiệu Giác-Định,

 Sa-Di-Ni : TN Chân-An, TN Chân-Thật, TN Chân-Lạc, TN Chân-Thi, TN Đàm-Thuận ----,


cùng tất cả chư vị Tăng, Ni, Phật-tử vô danh, vị pháp vong thân : Sa-Bà báo mãn, Cực-Lạc hoa khai, sinh tử băng tiêu, thức-thần tự tại.


 Nhất tâm truy niệm tứ ân, lục đạo, cửu huyền, thất tổ, đa sinh phụ mẫu, lũy thế tông-thân, tướng sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cô hồn hoạnh tử, chư gia tiên tổ, nội ngoại tiên linh, thừa Tam Bảo lực, thính pháp văn kinh, phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, tốc xả mê đồ, vãng sinh Lạc-quốc.

 

(Phương danh chư Tổ, chư vị Tăng, Ni và Phật tử ghi trên, chắc-chắn còn nhiều thiếu sót, cũng như sau này, có vị nào viên-tịch, kính mong chư Tôn-đức Tăng, Ni, chư vị cư sĩ, hoan hỷ bổ chính và tự ghi thêm cho. Tri niệm công-đức).


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn