Giáo chỉ số 348/VP/TT Giáo hội Phật giáo VN trên Thế giới

26/03/201412:00 SA(Xem: 14460)
Giáo chỉ số 348/VP/TT Giáo hội Phật giáo VN trên Thế giới


 

logo_-giao_hoi-content

 

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 World Vietnamese Buddhist Order

 TU VIỆN VIÊN QUANG

 Vien-Quang Monastery


 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com


_____________________________________________________THƯỢNG-THỦ

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN THẾ-GIỚI


 Chiếu Tuyên Ngôn Đại-Hội thành lập Giáo-Hội và ban hành Hiến Chương Giáo-Hội Phật-Giáo
Việt-Nam Trên thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,

Chiếu Biên bản Đại-Hội suy tôn ngôi vị Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-
Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,

Chiếu văn thư từ nhiệm Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Thanh-Niên và Gia-Đình Phật-tử của Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể ngày 03 tháng 3 năm 2014,

Chiếu nhu cầu Phật-sự,


 GIÁO CHỈ


 Số 348/VP/TTĐiều I : Nay chấp nhận sự từ nhiệm Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Thanh Niên và Gia-Đình Phật-Tử
của Thượng-Tọa Thích-Chân-Thể.

Điều 2 : Nay bổ nhiệm Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Nghi-Lễ kiêm
Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Thanh Niên và Gia-Đình Phât-Tử.

Điều 3 : Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ y theo Hiến-Chương Giáo-Hội để thi-hành nhiệm-vụ. Hiệp
lực cùng Phó-Tổng-vụ, Hội-Đồng Điều Hợp Trung-Ương GĐPTVNTTG, các Huynh-Trưởng Gia-Đình

Phật-Tử các cấp, soạn thảo chương trình duy-trì và phát triển tổ-chức.

Điều 4 : Hòa-Thượng Thích-Tâm-Thọ, các Huynh-Trưởng Gia-Đình Phật-Tử các cấp chiếu nhiệm-vụ thi-hành Giáo-Chỉ này.Làm tại Tu-viện Viên-Quang, ngày 21 tháng 3 năm 2014

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Trưởng Lão Thích Tâm Châu

 


Nơi nhận:

HT Thích-Tâm-Thọ, TT Thích-Chân-Thể,

các Huynh-Trưởng Điều-Hành GĐPT các cấp,

"để thi hành"


Quý Ngài lãnh-đạo các cơ-quan Trung-Ương,

các Thành-viên Giáo-Hội PGVNTTG,

"để biết"


Lưu văn phòng.


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn