Văn Thơ số 1777/VP/TT Giáo hội Phật giáo VN trên Thế giới

26/03/201412:00 SA(Xem: 16306)
Văn Thơ số 1777/VP/TT Giáo hội Phật giáo VN trên Thế giới


logo_-giao_hoi-contentGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 World Vietnamese Buddhist Order

 TU VIỆN VIÊN QUANG

 Vien-Quang Monastery

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.


Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com


 _____________________________________________________

THƯỢNG-THỦ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI


Chiếu nhu-cầu Phật-sự,

Văn thơ số 1777/VP/TT
 Điều 1 : Nay đặc-cử Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn đảm-trách chức-vụ Truởng Ban Tổ-Chức Đại-lễ kỷ-niệm 30 năm thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới vào ngày thứ bảy và chủ nhật : 30 và 31 tháng 08 năm 2014 tại Tu-viện Viên-Quang : 1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina 29710, U.S.A.


 Điều 2 : Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn có nhiệm-vụ :

 a)- Soạn thảo chương trình chi tiết cho thời-gian tổ chức đại-lễ.

 b)- Lựa chọn nhân-sự vào ban tổ-chức và các tiểu-ban cần thiết.

 c)- Thiết lập ban Vận Động Tài Chánh, hầu cung ứng sự chi phí của mọi việc.

 d)- Nghĩ tưởng về vấn đề ngoại giao, an ninh hợp pháp.

 e)- Thay mặt Giáo-Hội, cung thỉnh chư tôn-đức Tăng, Ni, chư Phật-tử dự lễ.

 f)- Soạn lời chào mừng và cảm tạ.


 Điều 3 : Chư tôn-đức Tăng Ni và chư Phật-tử tích cực hộ-trợ Thượng-Tọa.


 Điều 4 : TT Thích-Chân-Tôn chiếu nhiệm-vụ thi-hành Quyết-Định này. Làm tại Tu-viện Viên-Quang ngày 21 tháng 03 năm 2014

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
Trưởng-lão Thích-Tâm-ChâuNƠI NHẬN :

Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn

“để thi hành”


Chư Tôn-đức Tăng, Ni

“để biết và hộ-trợ”


Lưu văn phòng.


ơ
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn