GIÁO CHỈ Số 366/VP/TT - GHPGVNTTG

05/01/201512:00 SA(Xem: 14003)
GIÁO CHỈ Số 366/VP/TT - GHPGVNTTG


logo_-giao_hoi-contentGIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI


 Vien-Quang Monastery

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 _____________________________________________________

THƯỢNG THỦ

Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới
Chiếu Tuyên Ngôn thành-lập và ban hành Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984,

Chiếu chứng thư ngày 15. 09. 2014 của Chính Phủ Canada chấp nhận Bản Điều-Lệ Tu-Chính của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới,

Chiếu Nội-Quy GHPGVNTTG ban hành ngày 11.11.2014,

Chiếu đơn xin gia nhập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới của Hội Phật-Giáo Việt-Nam - Trung-Tâm Phật-Giáo Hải-Quang - tại Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A., ngày 01.11.2014, Notary chứng thực ngày 10.11.2014,

Chiếu nhu-cầu Phật-sự,


GIÁO CHỈ

Số 366/VP/TTĐiều 1 : Nay công nhận Hội Phật-Giáo Việt-Nam - Trung Tâm Phật-Giáo Hải-Quang – tại Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A. là Thành-viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.

Điều 2 : Là Thành-viên, Hội Phật-Giáo Việt-Nam – Trung-Tâm Phật-Giáo Hải-Quang - tại Myrtle Beach phải tuân theo Hiến-Chương, Điều-Lệ, Nôi-Quy và các Quyết-Nghị của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.

Điều 3 : Nay bổ-nhiệm Hòa-Thượng Thích-Chân-Phúc, thế-danh Đinh-văn-Thời đảm-trách ngôi vị Trụ-Trì Trung Tâm Phật-Giáo Hải Quang, Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Myrtle Beach, South Carolina.

Điều 4 : Hòa-Thượng Thích-Chân-Phúc có nhiệm-vụ :

a)- Hướng dẫn sự tu học Phật-pháp cho các Phật-tử và cộng tác cùng các vị có chức-vụ trong sự điều-hành Phật-sự.

b)- Bổ-túc những gì còn thiếu xót trong sự sinh-hoạt Phật-sự và tích-cực trong việc tạo dựng cơ sở cho Trung-Tâm Phật-Giáo Hải-Quang.

Điều 5 : Hòa-Thượng Thích-Chân-Phúc, Hội Phật-Giáo Viêt-Nam Myrtle Beach chiếu nhiệm-vụ thi-hành Giáo-Chỉ này.

Điều 6 : Giáo-Chỉ này có hiệu-lực kể từ ngày ký.Làm tại Tu-Viện Viên-Quang, ngày 01 tháng 12 năm 2014


chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Trưởng-lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-ChâuNƠI NHẬN:

- HT Thích-Chân-Phúc,

- Hội PGVN Myrtle Beach

 “để thi-hành”

- Các cơ-quan Trung-Ương
và Các Thành-viên Giáo-Hội "để biết"

 - Lưu văn phòng.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn