Đạo Từ Vu Lan của Thượng Thủ GHPGVNTTG

26/07/201412:00 SA(Xem: 16084)
Đạo Từ Vu Lan của Thượng Thủ GHPGVNTTG


logo_-giao_hoi-content

ĐẠO-TỪ VU-LAN

Phật-lịch 2558, tháng bảy năm Giáp-Ngọ (2014)

của

Trưởng-Lão Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Thượng-Thủ

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

 

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬT

 

Kính bạch Quý Ngài,

Kính thư Quý vị,

 

 Mùa Vu-Lan báo hiếu đã trở về với các gia-đình Phật-tử Việt-Nam chúng ta.

 Đã sinh làm người, không ai là không có cha mẹ. Công ơn cha mẹ, đức Phât thường ví những công ơn ấy như non cao, biển rộng và công đức của các vị được sánh bằng Phạm-Thiên.

 Biết bao nhiêu tiền thân của đức Phật, Ngài đã thị-hiện để báo đáp công ơn cha mẹ và lưu lại những tấm gương hiếu hạnh ấy cho đời sau. Tôn-giả Mục-kiền-liên là cao-đệ của Ngài, đã noi theo tấm gương hiếu-hạnh của Ngài, đích thân Tôn-giả ra lễ thỉnh đức Phật, xin Ngài chỉ giáo cho phương pháp cứu vớt sự sa-đọa bởi lỗi lâm của mẹ mình và cứu vớt sự sinh-tử luân-hồi của chúng sinh.

 Vì thuơng-tưởng đến người đệ-tử và thương xót tất cả chúng sinh, đức Phât khoan thai chỉ dạy tôn-giả Mục-kiền-liên : " Thầy là vị có tu chứng, có hiếu hạnh, nhưng tự sức mình không thể cứu được mẹ, phải có sức hòa-hợp, cầu nguyện của chúng-tăng mới có thể cứu được sự thoát khổ của mẹ mình. Nhân mùa giải hạ của chúng tăng, thành tâm cúng dường, bố thí, nhờ sức chú nguyện chung ấy mà được giải thoát. Không những hiện nay, mà mãi mãi sau này, hành-trì theo giáo-pháp này, đều được lợi lạc". Đây là lễ Vu-lan báo hiếu được thực-hiện và lưu-truyền !

 Như vậy, chúng ta muốn thực hiện lễ Vu-Lan báo hiếu, chúng ta cần phải, tự bản-thân chúng ta phải có tâm chân-thành sửa mình và biết nhớ ơn. Tức là chúng ta phải biết kiểm điểm những việc làm từ thân, miệng, ý nơi mình đối với cha mẹ, đối với gia-đình, gia-tộc và người ngoài. Đồng thời, chúng ta phải biết tùy thời, tùy cảnh, dâng cúng phẩm vật cho cha mẹ hiện tiền, lễ vật cầu siêu cho cha mẹ, gia-tiên đã qua đời và biết cúng đường cho những bậc đáng cúng dường, cũng như, phóng sinh, bố thí cho những người và vật cần sự bố thí. Do đó, nhờ vào năng-lực của tâm chân thành, của các phẩm-vật cúng dường, bố thí vô-phân-biệt ấy, huân-thành kết-quả giải-thoát.

 Nay mùa Vu-lan : "Là đệ-tử Phật, trong từng niệm niệm, cần tu hiếu-hạnh, nhớ đến cha mẹ hiện tại, cha mẹ trong bảy đời và nhiều đời về trước, làm cho các vị được hạnh-phúc, tự-tại hóa sinh vào các cảnh giới thiện-lạc" - Kinh Vu-Lan; "Siêng năng thực-hiện về sự hiếu dưỡng cha mẹ thì như người cúng Phật, phúc báo ấy và phúc báo này, giống nhau không khác" - Kinh Tâm-Địa-Quán.

 Nhất tâm cầu nguyện cửu huyền thất tổ, đa sinh phụ mẫu, lũy thế tông-thân, tướng sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, oan hồn uổng tử, động đất, sóng thần, thủy, hỏa, phong tai, máy bay tử nạn, hết thảy vong-linh, vãng sinh chân-cảnh.

 Nhất tâm cầu nguyện đất nước Việt-Nam thoát khỏi thiên-tai, nhân-họa, tai nạn xâm lăng, non sông toàn vẹn, hạnh-phúc, ấm no. Thế giới thanh bình, âm dương lợi lạc.

 

NAM MÔ SIÊU LẠC ĐỘ BỒ TÁT

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn