GIÁO CHỈ số 361/VP/TT

30/09/201412:00 SA(Xem: 14445)
GIÁO CHỈ số 361/VP/TT


logo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI


WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ĐÌNH TỪ-QUANG


 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

 2176 Rue Ontario Est, Montreal, QC. H2K-1V6, Canada
1978 Rue Parthenais, Montreal, QC H2K-3S3, Canada

 Tel : (514) 525-8122 - todinhtuquang@gmail.com

THƯỢNG THỦ

Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo


Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới


Chiếu Tuyên Ngôn thành-lập và ban hành Hiến-Chương Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới ngày 11 tháng 11 năm 1984 tại chùa Liên-Hoa, Quebec, Canada,

Chiếu Quyết Nghị Đại-Hội Thường Niên năm thứ 30, ngày 30 tháng 08 năm 2014 tại Tu-viện Viên-Quang, Clover, South Carolina, U.S.A., tu-chính Điều-lệ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên

Thế-Giới và có hiệu-lực từ ngày 01 tháng 09 năm 2014,

Chiếu nhu cầu Phật-sự,


GIÁO CHỈ số 361/VP/TT


Điều 1 : Nay ban hành bản Tu-chính Điều-Lệ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới gồm mười (10) điều do Đại-Hội ngày 30 tháng 8 năm 2014 quyết-nghị chấp thuận và có hiệu-lực từ

ngày 01 tháng 09 năm 2014.

Điều 2 : Nếu cần, sẽ soạn thêm bản Nội-Quy.

Điều 3 : Các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới chiếu nhiệm-vụ thi-hành Giáo-chỉ này.

Điều 4 : Giáo-chỉ này có hiệu-lực kể từ ngày ký.


Làm tại Tu-viện Viên-Quang, ngày 01 tháng 09 năm 2014


chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
Trưởng-lão Thích-Tâm-ChâuNƠI NHẬN :

- Các cơ-quan Trung-Ương, các Thành-viên

"để thi-hành"

- Lưu văn phòng.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn